kwaliteit

Sinds jaren wordt er binnen onze voorziening gewerkt aan het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid. De kwaliteit van onze zorgverlening wordt via verschillende kanalen continu gemeten en bijgestuurd. Onze processen worden duidelijk omschreven in stroomdiagrammen en via het lokaal intranet toegankelijk gemaakt voor alle medewerkers. Alle processen worden jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.
In ons strategisch zorgplan worden duidelijke strategische doelstellingen bepaald. Samen met het team wordt er elk jaar een beleids-en kwaliteitsplan opgemaakt. Via projectopvolging wordt de realisatie van het beleids-en kwaliteitsplan opgevolgd.

Belangrijke strategische sleutelprocessen worden via een balanced scorecard, bestaande uit een aantal indicatoren (metingen), opgevolgd. Resultaten van indicatoren worden op systematische wijze met de betrokken medewerkers besproken. Binnen de werkgroepstructuur worden alle facetten van zorg continu geëvalueerd en bijgestuurd.

Het elektronisch zorgdossier laat ons toe om op een doeltreffende manier een geïntegreerd totaalzorg te realiseren. Jaarlijks wordt de tevredenheid van de cliënten via een uitgebreid tevredenheidsonderzoek bevraagd. De resultaten worden grondig besproken met de cliënten en de medewerkers. Waar nodig wordt via een concreet actieplan bijgestuurd. Daarnaast wordt ook de tevredenheid van medewerkers om de vier jaar via een anoniem tevredenheidsonderzoek bevraagd. De resultaten van de enquête maken het mogelijk om een aantal verbeterpunten te realiseren.

Evaluatie Strategische doelen 2019:

In 2019 stelden we een aantal punten voorop om aan te werken. Daarbij stelden we centraal om ons cliëntensysteem up te daten naar een uniform geheel. Op die manier konden we transparanter en beter GDPR gewijs te werken. We zorgden eveneens voor een betere integratie in de buurt en dit door middel van een nieuwjaarsreceptie. Het werd een aangename avond waarin we buurtbewoners beter leerden kennen en waarbij zij kennis konden maken met ons.

We wilden vorig jaar ook een beter zicht krijgen op onze cliënten. Vanuit onze SRH-visie werkten we daarom van iedereen een sociale netwerkanalyse op. Daardoor kregen we een goed beeld op de omgeving van onze cliënten en wie we kunnen contacteren in geval van nood.Onze strategische doelen in 2019 werden met succes ingelost en betekenden een meerwaarde voor onze werking.

Strategische doelen 2022

Elk jaar werken we als organisatie toe naar een aantal specifieke doelen met ons team en de cliënten die naar het arbeidszorgcentrum komen. Onze doelen die terugkomen in het plan van 2022 zijn:

  • We gaan actief op zoek naar een vrijwilliger om onze cliënten te ondersteunen in de keukenwerking. Dagelijks verse voeding vinden wij belangrijk;
  • We bekijken welke opdrachten we kunnen aanbieden om cliënten te screenen die klaar zijn voor het werkveld;
  • We werken een nieuwe gespreksruimte uit voor onze cliënten en personeel;
  • We stellen onze deuren open naar de buurt dit door middel van een opendeurdag.

Net Promotor Score (NPS)

Omwille van Corona hebben wij in 2020 geen NPS afgenomen. De tevredenheidsenquête zal dit jaar plaatsvinden in november-december. Daarna zal de NPS hier teruggevonden kunnen worden.

Meerjarenbeleidsplan

(klik op de afbeeldingen om de afbeelding groter te bekijken)